Güvenlik Hizmetleri


ERG GRUP GÜVENLİK 1990 yılından bu yana çeşitli, değişik organizasyonlarla güvenlik konusunda danışmanlık hizmetleri vermiş, 1996 yılından itibaren taleplerin artması neticesinde devamlı olarak güvenlik hizmeti talep eden işletmeler ile çalışmalara başlamıştır.

ERG GRUP GÜVENLİK kadrosu, tecrübesini güvenlik kuvvetlerinde kazanmış uzmanların yanısıra; genç, dinamik, özel eğitimli güvenlik görevlilerinden oluşmaktadır. Uzman ekiplerle başarılı hizmetler vererek, konusunda uygulama tecrübesi en yüksek, TEK İŞİ GÜVENLİK olan bir kuruluş haline gelmiştir.
 
GÜVENLİĞİN TANIMI
 

               İnceleme, denetleme, gözetleme ve analiz yaparak risk oranını en aza indiren, bulunduğu mülkün sınırları emniyetini sağlayan kişiye GÜVENLİK PERSONELİ denir. Yaşamını sağlıklı bir biçimde istenilen standartlarda devamını sağlamakla ve korumakla görevli kişilere GÜVENLİK PERSONELİ, bu işe de GÜVENLİK denir.

ÖZEL GÜVENLİĞİN GÖREV VE YETKİLERİ:

               5188

 1. Kuruluşu, sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma ve yıkma zorla işten alıkoyma gibi her çeşit, tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak.
 2. Görev alanları içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal genel kolluk kuvvetlerine bildirmekle beraber, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak.
 3. Delilleri muhafaza etmek.
 4. Genel kolluk kuvvetlerinin işe el koymasından itibaren emrine girerek ona yardımcı olmak.
 5. Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak.
 6. Sivil savunma teşkilatına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak.

GÜVENLİĞİN CAYDIRICILIĞI:

              Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yıllardan beri çeşitli terör eylemleriyle karşı karşıya kalmış, ilerledikçe terörde teknolojiyle beraber gelişmiş, daha kanlı ve daha karmaşık bir hal almıştır. Türkiye de güvenlik önlemleri önceleri sadece kolluk güçlerince sağlanmaya çalışırken, günümüzde bir eylemin meydana gelişinden sonra müdahale yerine, bir eylem gerçekleşmeden tedbirlerin alınması konusunda bir takım hareketlere şahit olmaktayız.

               5188 sayılı özel güvenlik yasasının çıkarılması, Dünya da ‘’ GUARDİNG ‘’ olarak bilinen güvenlik görevlisi kiralama hizmetleri verilmesi gelişmiş ekipman yapısının ithalatı hep yeni olarak göstergeleridir. Türkiye de güvenlik sektörü doğmuştur.

               Güvenlik personeli kişiliği, mimikleri, duruşu, bakışları ile caydırıcı olmalıdır. Beden dilini çok iyi kullanabilmelidir. Görev mahalline gelen kişi veya kişiler kendini güvende hissetmek ister. Kişiler güvenlik personelini şahsen tanımadıkları için dış görünüşü ile kişilik analizini yaparlar. Güvenlik personeli görüntüsüyle kişilere mesaj verir.

GÜVENLİĞİN PRENSİPLERİ:

 1. Güvenliği sağlananların hareket özgürlüğü engellenmemeli,
 2. Güvenliği sağlananların özel hayatına ve şahsiyetine saygı gösterilmeli,
 3. Güvenlik derinliğine sağlanmalı, fiziki ve elektronik güvenlik tedbirleri ile takviye edilmeli,
 4. Güvenlik personeline vukuu muhtemel olaylar dikkate alınarak ilave eğitimler yaptırılmalı,
 5. Her türlü güvenlik hizmeti önceden planlanarak, muhtemel olaylara karşı hazırlıklı çalışmalarda bulunulmalı,
 6. Güvenlik hizmetleri, her türlü olumsuzluğa cevap verecek esneklikte olunacak yönde çalışılmalı,
 7. Güvenlik personellerine, güvenlik sırasında güvenlik dışı görev verilmemeli,
 8. İş yeri, iş ve ticaret merkezi, fabrika, hastane, okul, yerleşim sitesi vb. tesise yönelen tehdidin kullanıldığı metotlar belirlenerek önleyici yöntemler geliştirilerek çalışmalar yapılmalı,

GÜVENLİK HİZMETİ VERİLİRKEN YAPILAN ÇALIŞMALAR:

ERG GRUP GÜVENLİK çalışacağı kuruluşlarda öncelikle bir ‘’ Risk Değerlendirmesi ‘’ yaparak:

 1.   Potansiyel tehditlerin neler olabileceğini,
 2.   O kuruluşun malına,
 3.   Çalışma huzuruna,
 4.   İtibar kaybına,
 5.   Çalışanlarının ve misafirlerinin can emniyetine,

Olası hasarlarının neler olabileceğini araştırır ve bu tehditlere karşı alınabilecek,

 1.   Aktif ve pasif tedbirleri,
 2.   Fiziksel ve teknik tedbirleri,
 3.   Gerekli seviyede insan kaynağı ile,
 4.   Uygulanacak yöntemleri,

Tespit eder, maddi ve manevi maliyetleri göz önüne alarak, optimum caydırıcılık seviyesinde bir hizmeti temin eder.
Kuruluşunuzda görev almadan önce, istendiği takdirde aşağıda başlıkları belirtilen konular üzerinde bir çalışma sunularak tehditlerin neler olabileceği ve tedbirlerin neler olması gerektiğine dair bir rapor hazırlanacaktır.

      Fiziki Emniyet Tedbirleri;

  1. Çevre maniaları,
  2. Kapılar,
  3. Aydınlatma,
  4. Otoparklar,
  5. Enerji ve haberleşme bağlantıları,

1.  Teknik tedbirler,
2.  İçe dönük yönetim tedbirleri,
3.  Güvenlik ekibinin yapısı, yetkileri, haberleşmesi,

ERG GRUP GÜVENLİK İLE ÇALIŞMANIN FAYDALARI:

 1.    Güvenlik personelinin, çalışılacak bölgede görevli personel veya dışarıdan şahıslarla olabilecek yakınlaşmalarının ( çıkar ilişkilerinin ) önlenebilmesi amacıyla ERG GRUP GÜVENLİK’ in görev aldığı diğer yerlerdeki personeliyle rotasyona tabi tutulabilme imkanı,
 2.    Güvenlik personelinin, görevi gereği çalıştığı kuruluşun personelinden soyutlanması gereklidir. Diğer hizmet gruplarından ayrılarak ( temizlik, teknik hizmetler vb. ) tamamiyle bağımsız, yönetimin talebi doğrultusunda ve idarenin yer alacak şekilde hareket edebilmesi imkanı,
 3.    Diğer hizmet gruplarını da denetleyecek bağımsız bir konumda olması,
 4.    Detaylı vukuat raporlarının düzenli tutulması ve özet güvenlik raporlarının tanzim imkanı,
 5.    Güvenlikle ilgili vukuatlarda, usulüne uygun şekilde ifade, görgü ve zabıt tutanaklarının tanzim imkanı,
 6.    Güvenlik personelinin, güvenliğin alt kolları olan ( asayiş, terör, istihbarat vb. ) konularda belli bakış açılarını kazanabileceği düzenli eğitimlere tabi tutulabilmeleri imkanı,
 7.    Gereğinden fazla personel istihdamının engellenerek, ekonomik bir şekilde gerekli hizmetin alınması imkanı
 8.    Personelin istihdamı, sosyal hak ve problemleri ile ilgili sorunlarının iş ve işleyiş açısından idareye intikal etmemesi,
 9.    Personele ait tüm ihtiyaçların ( yemek, kıyafet, ulaşım, sağlık vb. ) ERG GRUP GÜVENLİK tarafından karşılanması,
 10. Personelin izin, sağlık vb. sebeplerden dolayı yedekli olarak istihdamı,
 11. Personelin konusu ile ilgili eğitimlerinin idareye ve çalışanlarına yük getirmemesi ve problem teşkil etmemesi sağlanır,
 12. Kuruluş yönetimi tarafından dilendiği takdirde güvenlikle ilgili tüm teçhizat, malzeme, telsiz ve araçların temini, bakımı ve onarımı ERG GRUP GÜVENLİK tarafından karşılanır.

ERG GRUP GÜVENLİK’İN ÇALIŞMA İLKELERİ:

 1.    HUKUKA SAYGI;

ERG GRUP GÜVENLİK ve tüm çalışanların, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk düzenine saygılıdır. Bu bağlamda;

  1. Yasaların öngördüğü yönetimsel ve denetimsel tüm yükümlülüklerini yerine getirir.
  2. Doğru olmayan, sahte ya da yanlış kayıt tutmaz, yetkili mercilere yanıltıcı bilgi vermez.
  3. Yasadışı veya suç oluşturacak faaliyetlere girmez.
  4. İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmaz.
 1.    DÜRÜSTLÜK;

ERG GRUP GÜVENLİK, iş yaşamında onurlu ve dürüst davranış kurallarına bağlı kalır. Bu ilke, aşağıdaki tutum ve davranışları kapsar,

            ERG GRUP GÜVENLİK iş hayatında;

  1. Başka kişi ve kuruluşlara, bağımsız karar verme yeteneğini etkileyebilecek çıkar sağlayıcı davranışlarda bulunmaz.
  2. Kendisinin ve başkalarının ticari ve mali durumları hakkında yanıltıcı tanıtım yaparak aldatıcı davranışlarda bulunmaz.
 1.    GİZLİLİK;
  1. Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi çıkarları için kullanmaz,
  2. İş ilişkileri nedeniyle kendisine emanet edilen bilgilerin gizliliğine gerekli özeni gösterir.
  3. Müşteri ya da iş ortaklarının iznini ve onayını almadıkça ya da yasal bir zorunluluk bulunmadıkça saklı tutulması gereken bilgileri korur.
  4. Bu tür bilgilerin amaç dışı ve haksız kullanılmasından sorumludur.
  5. ERG GRUP GÜVENLİK, iş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurarak işle ilgili sır yada gizli bilgi elde etmeye yeltenmez.

 

 1.    ÇALIŞMA ORTAMI;
  1. ERG GRUP GÜVENLİK, çalışanların haklarıyla ilgili olarak ırk, renk din ve cinsiyete dayanan bir ayrımcılık yapmaz. Bu özellikler nedeniyle çalışanlarını taciz etmez,
  2. İş yerinde ırksal, dinsel ya da cinsel taciz sayılabilecek davranış ya da eylemlere izin vermez,
  3. Çalışanlarla ilgili bütün kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını, gizli kalmasını sağlar.

AŞAĞIDA ANA BAŞLIKLARINI VERDİĞİMİZ KONULAR HAKKINDA GÜVENLİK HİZMETİ VERMEKTEYİZ:

 1.    Güvenlik projenizin hazırlanması.
 2.    Mevcut personelinize halkla ilişkiler ve psikoloji eğitimi verilmesi.
 3.    Elektronik ve Fiziki Güvenlik tedbirlerinizin alınması.
 4.    Güvenlik konusunda organizasyon ve danışmanlık hizmetinin verilmesi.
 5.    Bölge ve bina güvenliği.
 6.    Risk değerlendirmesi.
 7.    Değerli taşıma hizmetleri.

GÜVENLİK ÇEŞİTLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLERİ:

 1.    Bina ( Site, Otel vb. ) güvenliği,
 2.    İş yeri ( Ticaret Merkezi ) güvenliği,
 3.    Araç ( Servis ) güvenliği,
 4.    Elektronik güvenlik tedbirleri,
 5.    Fiziki güvenlik tedbirleri,
 6.    Pasif güvenlik tedbirleri,
 7.    Bina ve iş yerinde alınacak güvenlik önlemleri,
 8.    VİP güvenliğinde alınacak önlemler,

MEVCUT GÜVENLİK PARSONELİNİZE AŞAĞIDAKİ KONULAR HAKKINDA EĞİTİCİ BİLGİLER VERMEKTEYİZ:

 1.    GÜVENLİK Nedir:
  1. Tehdit nedir;
   1. Cana tecavüz,
   2. Mala tecavüz,
   3. Huzura tecavüz,
   4. Tehdidin şiddeti,
  2. Tedbir nedir;
   1. Pasif tedbirler,
   2. Aktif tedbirler,
   3. Fiziksel tedbirler,
   4. İnsani tedbirler,
   5. Teknolojik tedbirler,
  3. Güvenlik birimi;
   1. Güvenlik ekibi,
   2. Güvenlik ekibinin yetki ve sorumluluğu,
   3. Güvenlik ekibinin haberleşmesi,
   4. Güvenlik birimin yeri,
   5. Güvenlik birimin idari konumu,
  4. Fiziki emniyet tedbirleri;
   1. Çevre manialan,
   2. Girişlerde ve çıkışlarda kapılar,
   3. Aydınlatma,
   4. Enerji ve haberleşme bağlantıları,
 2.    Güvenlik görevlisinde aranacak nitelikler.
 3.    Halkla ilişkiler ve görgü kuralları.
 4.    Toplantılarda alınacak güvenlik önlemleri.
 5.    Yangın güvenliği.
 6.    İlk yardım.
 7.    Muhtelif olaylarda uygulanacak hareket tarzları;
  1. Yangın,
  2. Zelzele,
  3. Fırtına,
  4. Hastalık ve yaralanma,
  5. Zehirlenme,
 1.    Asansörde kurtarma.
 2.    Güvenlik personellerinin şüpheli şahsı yakalamaları veya taarruza maruz kalmaları halinde hareket tarzları.
 3. Anarşi.
 4. Terör;
  1. Tanımı,
  2. Amacı ve taktikleri,
  3. Çeşitleri,
 5. Terörün vasıtalarından:
  1. Sabotaj;
   1. Tanımı,
   2. Çeşitleri,
   3. Sabotörler, sabotajdan neler bekler ?
  2. Suikastlar;
   1. Tanımı,
   2. Nedenleri,
   3. Saldırı noktaları,
   4. Saldırı silahları,
   5. Saldırı teknik ve taktikleri,
 6. İstihbarat ve istihbarata karşı koyma.
 7. Posta ile gönderilen patlayıcı maddelere karşı önlemler.
 8. Zarf ve paketlerde tuzak lama belirtileri, şüpheli paketlerin tanınması.
 9. Eşkal tanıma ve şüpheli şahısların teşhisi.
 10. Bomba tehdidi ve bombalamalar konusunda göz önüne alınması gereken hususlar.
 11. Güvenlik toplantıları.
 12. Güvenlik denetleme ve kontrol hizmetler.
 13. Malzemenin kullanılması ve bakımı.
 14. Güvenlik personellerinin kılık kıyafeti.
 15. Rapor etme.
 16. Projelerde tutulacak güvenlik kayıtları.

ERG GRUP ARAŞTIRMA VE KORUMA TEŞKİLATI ?

   Konusu güvenlik olan ERG GRUP GÜVENLİK, gerektiğinde yerel kolluk kuvvetleri ile daima iletişim içinde bulunmanın avantajlarını kullanabilir.

 1.    Güvenlik birimlerinin ERG GRUP GÜVENLİK, bünyesindeki nöbetçi amirliklerince sürekli denetlenmesi ve konunun gereği disiplinin daima sağlanması.
 2.    Güvenlik personelinin, çalışılacak bölgede görevli personel veya dışarıdan şahıslarla olabilecek yakınlaşmalarının ( çıkar ilişkilerinin ) önlenebilmesi amacıyla ERG GRUP GÜVENLİK firmasının görev aldığı diğer yerlerdeki personeliyle rotasyona tabi tutulabilme imkanı.
 3.    Güvenlik personelinin, görev gereği çalıştığı kuruluşun personelinden soyutlanması gereklidir. Diğer hizmet gruplarından ayrılarak ( temizlik, teknik hizmetler vb.) tamamiyle bağımsız yönetimin talebi doğrultusunda ve idarenin yanında yer alacak şekilde, diğer hizmet gruplarını da denetleyecek bağımsız bir konumda olması imkanı.
 4.    Güvenlikle ilgili olaylarda detaylı raporlarının tutulması ve özet güvenlik raporlarının tanzim imkanı, tüm olaylarda, usulüne uygun şekilde ifade, görgü ve zabıt tutanaklarının tanzim imkanı.
 5.    Güvenlik personelinin, güvenliğin ait kolları olan ( asayiş, terör, istihbarat vb. ) konularda belli bakış açılarını kazanabileceği düzenli eğitimlere tabi tutulabilmeleri imkanı.
 6.    Gereğinden fazla personel istihdamının engellenerek, ekonomik bir şekilde gerekli hizmetin alınması imkanı.
 7.    Personelin istihdamı, sosyal haz ve problemleri ile ilgili sorunlarının iş ve işleyiş açısından idareye intikal etmemesi, personele ait tüm ihtiyaçların ( yemek, kıyafet, ulaşım, sağlık vb. ) sebeplerden dolayı yedekli olarak istihdamının sağlanması, personelin konusu ile ilgili eğitimlerinin idareye ve çalışanlarına yük getirmemesi ve problem teşkil etmemesi.
 8.    Güvenlik ilgili tüm teçhizat, malzeme ve araçların temini, bakımı ve onarımı ERG GRUP GÜVENLİK tarafından karşılanacaktır.

GÖREVDE TEKLİK İLKESİ:

ERG GRUP GÜVENLİK (GİZLİLİK)

Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi çıkarları için kullanılmamalı,

İş ilişkileri nedeniyle kendisine emanet edilen bilgilerin gizliliğine gerekli özeni gösterir,

Müşteri ya da iş ortaklarının iznini ve onayını almadıkça ya da yasal bir zorunluluk bulunmadıkça, saklı tutulması gereken bilgileri korur,

Bu tür bilgilerin amaç dışı ve haksız kullanılmasından sorumludur,

ERG GRUP GÜVENLİK, iş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurarak işle ilgili sır ya da gizli bilgi elde etmeye yeltenmez.

ERG GRUP GÜVENLİK (ADALET)

Bizler, bir insanın diğer bir insanla aynı düzeyde sayılması gerektiğini ve aynı haklara sahip olduğunu savunuruz. Hiçbir insanın alnına doğuştan bir nitelik, bir unvan, bir üstünlük ya da alçaklık, özgürlük ya da kölelik, bir ayrıcalık damgası vurulmamıştır. İnsanlar arasında aile, ırk, soy, din, mezhep, inanç, cins, dil, ulus, zümre, bilgi, yetenek, beceri, sosyal sınıf ve ekonomik düzey gibi sonradan kazanılan özelliklere ayrım ve ayrıcalık güdülmesine karşıyız.

Herhangi bir kişi ayrıcalık ve üstünlük, herhangi bir niteliğin, varlık düzeyinin, mevki ya da unvanın, ırk ve soyun, dilin, dinsel inancın, törelerin ve geleneklerin ürünü olamaz. Ayrıcalık ve üstünlük, ancak bilginin, yeteneğin, hizmetin ve yaraşırlığın bir ödülü olabilir.

Kendimize yaraşır olanları, aynı anda başkalarına da yaraşır görürüz. Bunu yaparken kişiler arasında ayrım gözetmeyiz. Önyargılı  olmayız, başkalarının olan şeylere göz dikmeyerek onların bu haklarını da her türlü saldırıya karşı savunuruz.

ERG GRUP GÜVENLİK (TEMİNAT)

1990 yılından bu yana çeşitli güvenlik organizasyon ve danışmanlık hizmeti yapan 1996 yılından itibaren fiilen görev alan güvenlik firması üst düzey yöneticilik yapan uzman kadrolarımızla,

YAPMIŞ OLDUĞUMUZ HİZMETLER YAPACAK OLDUĞUMUZ YENİ HİZMETLERİN TEMİNATIDIR.

Bu ilkelerden ve ‘’ Güvenliğin; insanların içindeki korkuyu paylaşmasıdır’ olgusundan yola çıkarak ERG GRUP GÜVENLİK olarak bizler, sizlere hizmet vermekten kıvanç duyarız.

SAYGILARIMIZLA.

 

Karacan Dersaneleri
Keskinoğlu Tavukçuluk
Lider Kağıtcılık A.Ş.
GMD Siemens
Yıldız İplik A.Ş.
Metro Turizm

Güvenlik konusunda daha fazla bilgiye ulaşın.

İş yerlerinde, otoparklarda ya da kontrol altında tutulmak istenen bütün mekanlarda giriş ve çıkışları kontrol altına alınarak iş yerinin güvenliğini ve çalışan personelin iş disiplinini sağlar.

Toplumu daha güvenli hale getirmek ister miydiniz?


Copyright © 2009 ERG Grup Güvenlik A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.